golang transaction 事务使用的正确姿势

写法一

点评: 最常规,稳妥的写法,但是事务的处理痕迹太多

func DoSomething() (err error) {
  tx, err := db.Begin()
  if err != nil {
    return
  }


  defer func() {
    if p := recover(); p != nil {
      tx.Rollback()
      panic(p) // re-throw panic after Rollback
    }
  }()


  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    tx.Rollback()
    return
  }
  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    tx.Rollback()
    return
  }
  // ...


  err = tx.Commit()
  return
}写法二

点评: 精简了很多,但事务的作用域是到函数结束,不方便限制作用范围

func DoSomething() (err error) {
  tx, err := db.Begin()
  if err != nil {
    return
  }


  defer func() {
    if p := recover(); p != nil {
      tx.Rollback()
      panic(p) // re-throw panic after Rollback
    } else if err != nil {
      tx.Rollback()
    } else {
      err = tx.Commit()
    }
  }()


  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  // ...
  return
}


写法三

点评: 很高端的写法,可读性稍微差一点

func Transact(db *sql.DB, txFunc func(*sql.Tx) error) (err error) {
  tx, err := db.Begin()
  if err != nil {
    return
  }


  defer func() {
    if p := recover(); p != nil {
      tx.Rollback()
      panic(p) // re-throw panic after Rollback
    } else if err != nil {
      tx.Rollback()
    } else {
      err = tx.Commit()
    }
  }()


  err = txFunc(tx)
  return err
}


func DoSomething() error {
  return Transact(db, func (tx *sql.Tx) error {
    if _, err := tx.Exec(...); err != nil {
      return err
    }
    if _, err := tx.Exec(...); err != nil {
      return err
    }
  })
}


我的写法

点评: 咋看起来没什么特点,但是简洁,安全,作用范围可控

func DoSomething() (err error) {
  tx, _ := db.Begin()
  defer tx.Rollback()

  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  // ...


  err = tx.Commit()
  return
}


循环场景

1 小事务 // 每次循环提交一次

func DoSomething() (err error) {
  tx, _ := db.Begin()
  defer tx.Rollback()

  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  // ...


  err = tx.Commit()
  return
}


for {
  if err := DoSomething(); err != nil{
     // ...
  }
}

2 大事务 // 批量提交

func DoSomething() (err error) {
  tx, _ := db.Begin()
  defer tx.Rollback()

  for{
    if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
      return
    }
    if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
      return
    }
    // ...
  }

  err = tx.Commit()
  return
}


参考链接:
https://stackoverflow.com/questions/16184238/database-sql-tx-detecting-commit-or-rollbackPrevious(前一篇)     Next(后一篇)
stach.tan /
Published in categories 数据库  tagged with golang