golang transaction 事务使用的正确姿势

写法一

最常规、稳妥的写法,但是事务的处理痕迹比较多

func DoSomething() (err error) {
  tx, err := db.Begin()
  if err != nil {
    return
  }


  defer func() {
    if p := recover(); p != nil {
      tx.Rollback()
      panic(p) // re-throw panic after Rollback
    }
  }()


  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    tx.Rollback()
    return
  }
  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    tx.Rollback()
    return
  }
  // ...


  err = tx.Commit()
  return
}

写法二

精简了很多,但事务的作用域是到函数结束,不方便限制作用范围

func DoSomething() (err error) {
  tx, err := db.Begin()
  if err != nil {
    return
  }


  defer func() {
    if p := recover(); p != nil {
      tx.Rollback()
      panic(p) // re-throw panic after Rollback
    } else if err != nil {
      tx.Rollback()
    } else {
      err = tx.Commit()
    }
  }()


  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  // ...
  return
}

写法三

很高级的写法,可读性稍微差一点

func Transact(db *sql.DB, txFunc func(*sql.Tx) error) (err error) {
  tx, err := db.Begin()
  if err != nil {
    return
  }


  defer func() {
    if p := recover(); p != nil {
      tx.Rollback()
      panic(p) // re-throw panic after Rollback
    } else if err != nil {
      tx.Rollback()
    } else {
      err = tx.Commit()
    }
  }()


  err = txFunc(tx)
  return err
}


func DoSomething() error {
  return Transact(db, func (tx *sql.Tx) error {
    if _, err := tx.Exec(...); err != nil {
      return err
    }
    if _, err := tx.Exec(...); err != nil {
      return err
    }
  })
}

我的写法

咋看起来没什么特点,但是简洁,安全,作用范围可控

func DoSomething() (err error) {
  tx, _ := db.Begin()
  defer tx.Rollback()

  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  // ...


  err = tx.Commit()
  return
}

循环场景

 • 小事务 每次循环提交一次
func DoSomething() (err error) {
  tx, _ := db.Begin()
  defer tx.Rollback()

  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
    return
  }
  // ...


  err = tx.Commit()
  return
}


for {
  if err := DoSomething(); err != nil{
     // ...
  }
}
 • 大事务 批量提交
func DoSomething() (err error) {
  tx, _ := db.Begin()
  defer tx.Rollback()

  for{
    if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
      return
    }
    if _, err = tx.Exec(...); err != nil {
      return
    }
    // ...
  }

  err = tx.Commit()
  return
}

参考链接:

https://stackoverflow.com/questions/16184238/database-sql-tx-detecting-commit-or-rollbackPrevious     Next
stach.tan /
Published in categories 数据库  tagged with golang